Archive for มีนาคม 6th, 2010

ไม่ให้ใส่ความเห็น

เก็บตกประเด็นยึดทรัพย์ฯ เราจะยึด Shin Corp จาก Temasek ได้หรือไม่?


2010
03.06

วันนี้ได้เรียนกฎหมายแพ่ง 2 หลังจากเลิกคลาสแล้ว มีสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับรายละเอียดคดียึดทรัพย์

ซึ่งอาจารย์ ก็ท้าวความให้ฟังถึงระบบการตัดสินของศาล ซึ่งจะแยกรายละเอียดออกเป็นสามส่วน โดยส่วนที่สำคัญที่สุด คือส่วนที่ 2 ซึ่งจะเป็นรายละเอียดคำตัดสิน

ส่วนแรก คือ เกี่ยวกับคำร้อง และ คำแถลง ของโจทย์และจำเลย รวมไปถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับคดี

ส่วนที่สอง จะเป็นการตัดสินของศาล ในแต่ละประเด็น ไล่ตั้งแต่ขอบเขตอำนาจของศาล อำนาจในการยื่นฟ้องของคตส.  การแต่งตั้งปปช. และกรณีความผิดในแต่ละประเด็น

ส่วนสุดท้าย คือ คำตัดสิน ซึ่งศาลตัดสินให้ยึดทรัพย์ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาโดยผิดปกติ ในที่นี้คือมูลค่าของหุ้น ที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง จนถึงวันที่ขายหุ้นออกไป

รายละเอียดของคดี สามารถหาอ่านได้ตามเวบทั่วไป แต่ประเด็นที่วันนี้มีสอบถามอาจารย์ จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่พึ่งเรียนมา

ประเด็นแรก จากการตัดสินของศาล กรณีการปกปิดการถือหุ้นดังกล่าว ถือว่าเป็นนิติกรรมอำพราง โดยผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาและภริยา ในขณะที่นิติกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ถูกกล่าวหาและภริยา กับ บุตร ธิดาและเครือญาตินั้น เป็นนิติกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่อที่อำพราง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.)

มาตรา ๑๕๕ การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้

ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

จากกฎหมายข้างต้น ผู้ถูกกล่าวหาและภริยาศาลตัดสินว่าเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทชินคอร์ปที่แท้จริง ดังนั้น นิติกรรมที่ตามมาหลังจากนั้น จึงควรที่จะมีผลเป็นโมฆะตามไปด้วย

แล้วโมฆะแล้ว จะมีผลอย่างไรหล่ะ? ก็ต้องมาดูที่ ปพพ.

มาตรา ๑๗๒ โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้

ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ

จากประมวลกฎหมายข้างต้น หมายความว่า นิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้น เปรียบเสมือนไม่เคยทำนิติกรรมนั้นมาก่อน ซึ่งนิติกรรมส่วนที่ตามมาทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะตามไปด้วย และต้องคืนทรัพย์สินจากโมฆะกรรมนี้ กลับสู่สถานะภาพเดิม

ดังนั้นการถือหุ้นดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพราง และถือว่าเป็นโมฆะ ก็จะมองได้ว่านิติกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่าง ผู้ถูกกล่าวหาและภริยา กับ บุตร ธิดาและเครือญาติไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น กรณีที่สรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นดังกล่าว จำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท ก็น่าจะเป็นโมฆะตามไปด้วย เพราะเปรียบเสมือนว่า ไม่เคยมีนิติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อน

แต่ผลที่ตามมายิ่งกว่านั้น จะยังมีอีกประเด็นคือ แล้วการซื้อขายหุ้นชินคอร์ป ระหว่างบุตร ธิดาและเครือญาติ กับ กลุ่มเทมาเส็ก ก็น่าจะมีผลเป็นโมฆะตามไปด้วยสิ? เพราะผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคือผู้ถูกกล่าวหาและภริยา

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ผลของโมฆะกรรมคือทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิม เงินที่ซื้อหุ้น ก็น่าจะกลับไปที่เทมาเส็ก ในขณะที่หุ้นก็กลับมาสู่ผู้ถูกกล่าวหาแทน ดังนั้นสิ่งที่ศาลจะได้จากการยึดทรัพย์ น่าจะเป็นการยึดหุ้นชินคอร์ปที่ทำให้เกิดการร่ำรวยผิดปกติ

ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความแตกต่างระหว่าง หลักกฎหมายอาญาและหลักกฎหมายแพ่ง


2010
03.06

หลักกฎหมายโดยกว้างๆ ทั่วๆไป สามารถแยกได้เป็น หลักกฎหมายอาญา และ หลักกฎหมายแพ่ง

ความแตกต่างระหว่างหลักกฎหมายทั้งสองอย่าง สามารถแยกได้ตามประเภทดังนี้

ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมายแพ่ง จะว่าด้วย สิทธิ หน้าที่ และ ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
กฎหมายอาญา จะว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน ที่มีการบัญญัติความผิดที่ห้ามกระทำไว้ โดยส่วนใหญ่ต้องรับโทษในฐานความผิดที่ได้กระทำนั้น

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

กฎหมายแพ่ง จะรักษาความยุติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือ ระหว่างรัฐกับเอกชนในกรณีที่รัฐมีสิทธิในฐานะเอกชน
กฎหมายอาญา มีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้ใดละเมิดกฎหมายอาญา ถือได้ว่าละเมิดต่อรัฐโดยตรง

การตีความกฎหมาย

กฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 บัญญัติว่าการตีความกฎหมายย่อมต้องตีความตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายถ้าหากไม่มีบทกฎหมายที่จะยกขึ้นปรับแก่คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น – ซึ่งหมายถึง ถ้าไม่มีกฎหมายใดๆที่บัญญัติไว้ สามารถใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาวินิจฉัยตามประเพณีท้องถิ่น หรือ ที่ได้ทำสืบต่อกันมาได้
กฎหมายอาญา จะต้องตีความอย่างเคร่งครัด ตามตัวอักษรที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ไม่สามารถขยายความไปถึงฐานความผิดที่เทียบเคียงกันได้ โดย กฎหมายอาญา ไม่มีผลย้อนหลัง และ จะไม่มีความผิด ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติความผิดไว้ ไม่มีโทษ ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติโทษไว้

สภาพบังคับ

กฎหมายแพ่ง ถ้ามีการล่วงละเมิดทางแพ่ง จะต้องชดใช้คืนเจ้าหนี้ หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือไม่สามารถใช้หนี้ได้ ศาลอาจจะสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาด หรือ ถูกกังขังจนกว่าจะทำตามคำพิพากษา
กฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติโทษไว้ 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และ ริบทรัพย์สิน

ไม่ให้ใส่ความเห็น

เก็บตก SME ตีแตก ตอน Pet Paradise


2010
03.06

หลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ด้วย DEAR Model

  1. Database (ฐานข้อมูล) ต้องรู้จักลูกค้า เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้ละเอียดที่สุด เป้าหมายคือ One-to-one marketing
  2. Electronics (เทคโนโลยี) มีฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว ถ้าไม่มีเครื่องมือมาช่วยประมวลผล ก็ยากที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา โดยต้องมีเครื่องมือทั้งช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเครื่องมือสำหรับเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้น
  3. Action (การปฏิบัติ) การสร้างโปรแกรมทางการตลาด เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด
  4. Retention (การรักษา) การรักษาลูกค้าไว้ให้ภักดีต่อเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาการทำงาน และ การดำเนินชีวิต (ดร.เทียม โชควัฒนา)

เร็ว ช้า หนัก เบา – ในการทำงาน ควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทำทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และ งานไหนที่พอควร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บางทีการที่ทำครบวงจร อาจทำให้ไม่เก่งสักอย่าง” => หาจุดเด่นมาเป็นตัวหลัก สร้าง Niche Market